Miejskie Przedszkole nr 36 w Katowicach

40-025 Katowice

ul. Zacisze 2

Tel:(32) 256-50-85

mail: sekretariat@mp36kat.szkolnastrona.pl

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2023/2024

 

 REKRUTACJA  NA ROK SZKOLNY 2023/2024

 

Z PRZYKROŚCIĄ INFORMUJEMY, ŻE NA CHWILĘ OBECNĄ PRZEDSZKOLE NIE BIERZE UDZIAŁU W REKRUTACJI.

O EWENTUALNYCH ZMIANACH BĘDZIEMY PAŃSTWA INFORMOWALI NA BIEŻĄCO.

 

strona dla rodziców:

https://rekrutacje-katowice.pzo.edu.pl

 


ZARZĄDZENIE NR 2942/2023
PREZYDENTA MIASTA KATOWICE

z dnia 10 stycznia 2023 r.

w sprawie ustalenia na rok szkolny 2023/2024 terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego
i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych przedszkoli,
oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania
przedszkolnego, klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, a także klas wyższych niż klasa
pierwsza publicznych szkół i oddziałów sportowych oraz dwujęzycznych, jak również podania do
publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu
uzupełniającym, a także dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów i liczbę
punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.


Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 154 ust. 1 i ust. 3, w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14
grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 ze zm.)

zarządza się, co następuje :


§ 1. Określa się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na
rok szkolny 2023/2024, w tym terminy składania dokumentów, do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w
szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice, zgodnie z załącznikiem nr 1
do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Określa się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na
rok szkolny 2023/2024, w tym terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych, a
także oddziałów sportowych i oddziałów dwujęzycznych klas wyższych niż klasa pierwsza szkół
podstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice, zgodnie z załącznikiem nr 2 do
niniejszego zarządzenia.

§ 3. Podaje się do publicznej wiadomości kryteria rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 do przedszkoli,
oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych lub innych form wychowania
przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice, a także liczbę punktów za każde z
tych kryteriów i dokumenty niezbędne do potwierdzenia, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego
zarządzenia.

§ 4. Podaje się do publicznej wiadomości kryteria rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 do klas pierwszych
publicznych szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznych szkół
podstawowych, których organem prowadzącym jest miasto Katowice, liczbę punktów za każde z tych
kryteriów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego
zarządzenia.

§ 5. Zobowiązuje się dyrektorów przedszkoli i szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym
jest miasto Katowice, do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, klas pierwszych szkół podstawowych, a
także oddziałów sportowych i oddziałów dwujęzycznych klas wyższych niż klasa pierwsza szkół
podstawowych, zgodnie z terminami określonymi w załączniku nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia oraz
kryteriami branymi pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym wraz z
dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do
uzyskania za poszczególne kryteria, określonymi w załączniku nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Sportu.

§ 7. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się resortowemu Wiceprezydentowi Miasta Katowice.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Prezydent Miasta Katowice
Marcin Krupa

 
 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

NA GÓRĘ