Miejskie Przedszkole nr 36 w Katowicach

40-025 Katowice

ul. Zacisze 2

Tel:(32) 256-50-85

mail: sekretariat@mp36kat.szkolnastrona.pl

Procedura bezpieczeństwa wewnętrznego na wypadek wystąpienia COVID-19

 

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO

na wypadek wystąpienia COVID-19

– ostrej choroby zakaźnej układu oddechowego

wywołanej zakażeniem wirusem SARS-CoV-2

(tekst jednolity)

 

obowiązująca w Miejskim Przedszkolu nr 36 w Katowicach

 

Podstawa prawna:

Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) – art. 10 ust. 1 pkt 1,

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 401 ze zm.) – § 2, § 4a, § 4b, § 4d,

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493) – § 1,

Rozporządzenie Rady Ministrów z 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 792) - § 8 ust. 7 pkt 3, § 18

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. nr 6 poz. 69 ze zm.) - § 18.

Wytyczne epidemiologiczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z dnia 30 kwietnia 2020r.

Wytyczne epidemiologiczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z dnia 4 maja 2020r.

Wytyczne epidemiologiczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z dnia 2 lipca 2020r.

 

 

 

 

 

 

COVID-19

COVID-19 to ostra choroba zakaźna układu oddechowego wywołana zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Zakażenie wirusem powoduje chorobę układu oddechowego podobną do grypy, z objawami takimi jak kaszel, gorączka, a w cięższych przypadkach – trudności z oddychaniem.

COVID-19 – sposoby zakażenia

Choroba wirusowa COVID-19 przenosi się drogą kropelkową. Oznacza to, że u osoby zdrowej może dojść do zakażenia przez bliski kontakt z chorymi. Transmisja koronawirusa odbywa się przez drobne kropelki z dróg oddechowych, które są obecne w ustach czy nosie. Gdy chory kaszle, kicha, mówi i wydycha powietrze, patogeny są wdychane przez osoby znajdujące się w pobliżu. Mogą też osiadać na różnych powierzchniach i obiektach znajdujących się w pobliżu. Drugi możliwy sposób przeniesienia się infekcji to dotknięcie tych powierzchni, a następnie dotknięcie okolic nosa, ust lub oczu. Według aktualnych danych koronawirus SARS-CoV-2 nie rozprzestrzenia się drogą powietrzną, czyli przez inhalację unoszących się w powietrzu cząsteczek. Kropelki wydostające się z dróg oddechowych osób zarażonych są zbyt ciężkie, by przez dłuższy czas pozostawać w powietrzu. Szybko opadają one na podłogę i inne okoliczne powierzchnie.

Typowe objawy COVID-19

Najbardziej charakterystyczne są trzy objawy choroby COVID-19 – gorączka, suchy kaszel oraz duszności. Najczęściej jednak obok gorączki i kaszlu u pacjentów obserwuje się zmęczenie. Nie zawsze wspomniane symptomy występują, ponieważ choroba może przebiegać bezobjawowo lub powodować inne dolegliwości.

Do pozostałych typowych objawów obserwowanych u osób chorych na COVID-19 należą:

 • ból gardła;

 • ból głowy;

 • bóle mięśniowe i bóle stawowe;

 • dreszcze;

 • mdłości i wymioty;

 • zatkany nos;

 • katar;

 • biegunka;

 • krwioplucie;

 • przekrwienie spojówek.

Natężenie objawów może zależeć od ogólnego zdrowia chorego, jego wieku i zaawansowania choroby. Objawy pojawiają się po różnym czasie od zakażenia wirusem – ten okres nazywa się czasem inkubacji wirusa. Większość szacunków wskazuje na to, że dla koronawirusa trwa on średnio od 1 do 14 dni. Najczęściej jednak symptomy COVID-19 pojawiają się w ciągu 5 dni od zarażenia. Choroba koronawirusowa przenosi się głównie przez kontakt z zarażonymi osobami, które kichają lub kaszlą. Przenosi się również, gdy człowiek dotknie powierzchni lub przedmiotu, na którym znajduje się wirus, a następnie dotknie swoich oczu, nosa lub ust. Przebieg zakażenia tym konkretnym patogenem może być bezobjawowy, łagodny, ale też ciężki, nawet z koniecznością hospitalizacji.

 

PROFILAKTYKA ZDROWOTNA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA COVID-19

Profilaktyka zdrowotna obejmuje działania mające na celu zapobieganie chorobom poprzez ich wczesne wykrycie i leczenie.

Profilaktyka zdrowotna przebiega w następujących fazach:

• profilaktyka wczesna – utrwalanie prawidłowych wzorców zdrowego stylu życia,

• profilaktyka pierwotna (I fazy) – zapobieganie chorobie poprzez kontrolowanie czynników ryzyka,

• profilaktyka wtórna (II fazy) – zapobieganie rozprzestrzenianiu się choroby w przypadku jej podejrzenia lub wykrycia.

Profilaktyka wczesna – działania

1. Zapewnienie dzieciom odpowiednich warunków sanitarnych, opiekuńczych i edukacyjnych (odpowiednia liczba sanitariatów, dostęp płynów do dezynfekcji rąk, papieru toaletowego i ręczników papierowych- likwidacja ręczników frotte, , zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania szczoteczek i kubków dzieci, opracowanie planu higieny i jego egzekwowanie, bezpieczeństwo zdrowotne żywności).

2. Zapewnienie warunków do zadbania o właściwą sprawność fizyczną dzieci, co wpływa na zmniejszenie liczby zachorowań, zmusza organizm do zwiększenia wysiłku fizycznego, immunologicznego i metabolizmu, przez co wzmacnia układ odpornościowy wychowanka.

 3. Zapewnienie dopływu świeżego powietrza do sal dydaktycznych. Nie należy otwierać okien podczas obecności dzieci w sali dydaktycznej, ponieważ może to doprowadzić do wychłodzenia organizmu dziecka i przewiania, a w następstwie do rozwoju chorób, przeziębień i osłabienia układu odpornościowego dzieci.

 4. Edukacja dzieci w zakresie:

 • prawidłowego korzystania z sanitariatów (podnoszenie, opuszczanie deski klozetowej, spuszczanie wody),

 • mycia i dezynfekcji rąk po skorzystaniu z toalety,

 • mycia rąk przed posiłkami i po posiłkach,

 • prawidłowego zachowania się przy stole (korzystanie z własnych sztućców, spożywanie posiłków z  talerza przeznaczonego dla danego dziecka, picie napojów tylko z kubka przewidzianego dla danego dziecka itp.),

 • zakazu wkładania zabawek do buzi, przestrzegania przed całowaniem się dzieci i zabawek, ochrony przed wkładaniem rąk do buzi, obgryzania paznokci,

 • prawidłowego zachowania się podczas kichania i kaszlu, wycierania nosa w jednorazową chusteczkę.

5. Okresowa kontrola czystości dzieci (włosy, paznokcie, ręce, odzież) za zgodą rodziców/opiekunów prawnych.

6. Współpraca z rodzicami/opiekunami prawnymi w zakresie higieny dzieci oraz zdrowia.

 

Profilaktyka pierwotna

1. Ustalenie czynników ryzyka i punktów krytycznych.

2. Ustalenie procedur postępowania w celu zminimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się choroby. 3. Zmiana organizacji pracy placówki celem zminimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się choroby. 4. Bezwzględne przestrzeganie określonych procedurami zasad postępowania.

Profilaktyka wtórna

1. Ustalenie procedur postępowania w przypadku podejrzenia istnienia choroby u dziecka lub pracownika.

2. Odizolowanie dziecka lub pracownika.

3. Wstrzymanie wpuszczania do budynku przedszkola kolejnych dzieci i pracowników.

 4. Powiadomienie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej i ścisłe stosowanie się do dalszych, wydawanych przez stację zaleceń.

 5. Gruntowne sprzątanie i dezynfekowanie wszystkich obszarów w których przebywał pracownik ze szczególnym uwzględnieniem powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, kontakty, uchwyty itp.)

6. Ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w tej części budynku, w której przebywała osoba podejrzana o zakażenie.

7. Stosowanie się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

 

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Celem niniejszej procedury jest:

 a) zminimalizowanie zagrożeń zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19

b) umożliwienie rodzicom, którzy nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką nad dzieckiem w domu, podjęcia pracy zawodowej.

c) ustalenie zasad postępowania z dziećmi- wychowankami przedszkola, u których ustalono podejrzenie zakażenia wirusem, w tym szczególnie wirusem COVID 19 w przedszkolu w taki sposób, aby zdrowe dzieci nie były narażane na niebezpieczeństwo zarażenia się od dziecka chorego, a także ustalenie działań, które zminimalizują w/w ryzyko.

2. Procedura określa działania, które zminimalizują możliwość zakażenia, ale mimo wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa, nie pozwoli jednak w 100% wyeliminować ryzyka związanego z zakażeniem, dlatego rodzic decydując się na przyprowadzenie dziecka do placówki jest zobowiązany wypełnić OŚWIADCZENIE, iż jest tego świadomy ( załącznik nr 1).

 3. Stosowanie się do procedury dotyczy wszystkich pracowników przedszkola, wychowanków przedszkola, a także rodziców/opiekunów prawnych oraz wychowanków placówki.

OBOWIĄZKI DYREKTORA PRZEDSZKOLA

1. Ustala i dostosowuje procedury obowiązujące w placówce do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.

2. Zapewnia płyn do dezynfekcji rąk przy wejściu do przedszkola oraz w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych. Umieszcza w widocznym miejscu instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk, zakładania i ściągania rękawiczek i maski. W miarę posiadanych możliwości udostępnia pracownikom środki ochrony osobistej, w tym: rękawiczki, maseczki ochronne, ewentualnie przyłbice.

 3. Organizuje pracę nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji na okres wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.

4. Zapewnia pomieszczenie służące do izolacji dziecka oraz pracownika wyposażone w zestaw ochronny: przyłbica, fartuch ochronny, maseczki jednorazowego użytku, rękawiczki. Jeśli dziecko/pracownik będzie wykazywał objawy typowe dla koronawirusa (gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu) należy postępować zgodnie z procedurami na wypadek stwierdzenia podejrzenia zakażenia.

 5. Nadzoruje prace porządkowe (w tym dezynfekcję) wykonywane przez pracowników przedszkola zgodne z powierzonymi im obowiązkami.

 6. Jest odpowiedzialny za usunięcie przedmiotów i sprzętu, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki).

7. Wyznacza pracownika przedszkola, który dokonuje pomiaru temperatury dziecka/pracownika z chwilą jego wejścia do budynku (pomiary temperatury nie są rejestrowane).

 8. Przekazuje rodzicom informacje o czynnikach ryzyka COVID-19, informuje o procedurach oraz o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka do placówki poprzez umieszczenie procedur wraz z załącznikami na stronie przedszkola: www.mp36kat.szkolnastrona.pl

9. Kontaktuje się z rodzicem/rodzicami/opiekunem prawnym/opiekunami prawnymi– telefonicznie, w przypadku stwierdzenia podejrzenia choroby u ich dziecka.

10. Informuje organ prowadzący o zaistnieniu podejrzenia choroby u dziecka, pracownika.

11. Współpracuje ze służbami sanitarnymi.

OBOWIĄZKI WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW

Każdy pracownik placówki zobowiązany jest do:

 1) Stosowania zasad profilaktyki zdrowotnej:

a. Regularnego mycia rąk przez 30 sekund mydłem i wodą zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych.

b. Dezynfekowania rąk płynem dezynfekującym .

c. Kasłania, kichania w jednorazową chusteczkę lub wewnętrzną stronę łokcia.

d. Unikania kontaktu z osobami, które źle się czują.

2) Dezynfekowania rąk niezwłocznie po wejściu do budynku placówki;

3) Informowania dyrektora lub osoby go zastępującą o wszelkich objawach chorobowych dzieci;

4) Postępowania zgodnie z zapisami wprowadzonymi z ustalonymi procedurami bezpieczeństwa.

 5) W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki.

OBOWIĄZKI ROBOTNIKA WYKWALIFIKOWANEGO- WOŹNEJ ODDZIAŁOWEJ:

1. Wykonuje codzienne prace porządkowe zgodnie z przydziałem obowiązków.

2. Myje i dezynfekuje zabawki, przedmioty, którym bawiło się dziecko, jeśli kolejne dziecko będzie korzystało z tego przedmiotu.

3. Wietrzy salę, w której odbywają się zajęcia – przynajmniej raz na godzinę.

4. Na bieżąco dezynfekuje toalety - po każdym użyciu przez dzieci i/lub pracowników, każdorazowo odnotowując to na karcie kontroli.

 5. Utrzymuje w czystości ciągi komunikacyjne. Myje je i dezynfekuje minimum trzy razy dziennie.

6. Po każdym dniu myje i dezynfekuje poręcze, włączniki światła, klamki, uchwyty, poręcze krzeseł, siedziska i oparcia krzeseł, blaty stołów, z których korzystają dzieci i nauczyciele, drzwi wejściowe do placówki, zabawki, szafki w szatni (powierzchnie płaskie), kurki przy kranach.

7. Dezynfekuje klawiatury i myszki komputera.

 8. Powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze, blaty do spożywania posiłków i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury) regularnie dezynfekuje środkiem dezynfekującym lub wodą z detergentem.

9. Zachowuje szczególną ostrożność korzystając z magazynu i innych pomieszczeń służących do wykonywania swoich obowiązków.

10. Uzupełnia płyn do dezynfekcji w dozownikach znajdujących się na terenie budynku.

OBOWIĄZKI REFERENTA

1. Wykonuje codzienne prace zgodnie z przydziałem obowiązków.

2. Przestrzega warunków wymaganych przepisami prawa, dotyczącymi funkcjonowania zbiorowego żywienia.

 3. Utrzymuje wysoką higienę mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.

4. Dba o higieniczny odbiór towaru od dostawców. Zwraca uwagę na ubiór dostawcy: fartuch biały, maseczka, rękawiczki oraz na czystość samochodu, którym dostarczany jest towar. Dostarczane pieczywo powinno być przykryte czystym materiałem, papierem. Dostawca nie wchodzi na teren przedszkola, towar zostawia za drzwiami.

5. Dba o higienę rąk – często myje mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie dotyka okolicy twarzy, ust, nosa i oczu.

OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW KUCHNI

1. Przestrzegają warunków wymaganych przepisami prawa, dotyczącymi funkcjonowania zbiorowego żywienia.

2. Wykonując zadania, utrzymują odległość dwóch metrów pomiędzy stanowiskami pracy.

3. Utrzymują wysoką higienę mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.

 4. Po zakończonej pracy gruntownie dezynfekują powierzchnie, sprzęty i pomieszczenia zaplecza kuchennego, zmywalni i obieralni.

OBOWIĄZKI POMOCY NAUCZYCIELA

1. Wykonuje codzienne prace zgodnie z przydziałem obowiązków.

2. Myje i dezynfekuje zabawki, przedmioty, którym bawiło się dziecko, jeśli kolejne dziecko będzie korzystało z tego przedmiotu.

3. Wietrzy salę, w której odbywają się zajęcia – przynajmniej raz na godzinę.

4. Na bieżąco dezynfekuje toalety - po każdym użyciu przez dzieci i/lub pracowników, każdorazowo odnotowując to na karcie kontroli.

 5. Czuwa i odpowiada za odizolowanie dziecka, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub chorobę COVID-19.

OBOWIĄZKI RZEMIEŚLNIKA

1. Wykonuje codzienne prace zgodnie z przydziałem obowiązków.

2. Dba o czystość dyżurki w której pracuje na bieżąco dezynfekując powierzchnie robocze.

 3. Wnosi towar pozostawiony przez dostawców przed drzwiami placówki zachowując przy tym niezbędne środki ostrożności i szczególną dbałość o higienę (umyte i zdezynfekowane dłonie, rękawiczki jednorazowe, maseczka, fartuch ochronny).  

OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI:

1. Pracuje wg ustalonego przez dyrektora harmonogramu realizując zajęcia opiekuńczo – wychowawcze I dydaktyczne w przedszkolu i/ lub zajęcia dydaktyczne realizowane w formie pracy zdalnej.

 2. Wyjaśnia dzieciom zasady obowiązujące w placówce ze zwróceniem szczególnej uwagi na przestrzeganie zasad higieny w związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem.

3. Zwraca uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu. Organizuje pokaz i ćwiczenia właściwego mycia rąk oraz dezynfekcji. Przypomina i daje przykład.

4. Dopuszczalne jest organizowanie spacerów i wycieczek poza teren przedszkola.

 5. Usuwa z sali przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować. Regularnie w ciągu dnia dba o dezynfekowanie zabawek i sprzętów wykorzystywanych do zabawy nadzorując prace wykonywane przez pomoc do dzieci lub woźną przypisaną grupie.

 6. Regularnie wietrzy salę w której organizowane są zajęcia (co najmniej raz na godzinę).

 7. Unika organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu.

8. Zachowuje dystans społeczny z innymi pracownikami, w każdej przestrzeni placówki, wynoszący co najmniej 1,5 metra.

9. Dba o higienę rąk – często myje mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie dotyka okolicy twarzy, ust, nosa i oczu.

 OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH:

1. Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do zapoznania się z PROCEDURĄ BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO na wypadek wystąpienia COVID-19 – ostrej choroby zakaźnej układu oddechowego wywołanej zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 obowiązującą w Miejskim Przedszkolu nr 36 w Katowicach, dostępną na stronie przedszkola pod adresem: www.mp36kat.szkolnastrona.pl

 2. Dostarczają do placówki uzupełnione i podpisane Oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego (stanowiące załącznik nr 1) dostępne do pobrania na stronie przedszkola pod adresem: www.mp36kat.szkolnastrona.pl – co jest warunkiem przyjęcia dziecka do placówki. Oświadczenie rodzica winno być dostarczone w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu po okresie zawieszenie jego działalności. Oświadczenie rodzic/opiekun prawny oddaje pracownikowi dyżurującemu przy drzwiach przedszkola. Dane zawarte w oświadczeniu muszą być danymi rzeczywistymi, zgodnymi ze stanem faktycznym. Za ich nieprawidłowość rodzic ponosi odpowiedzialność zgodnie z Art.160 Kodeksu Karnego: „§ 1. Kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. § 2. Jeżeli na sprawcy ciąży obowiązek opieki nad osobą narażoną na niebezpieczeństwo, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”

3. Przyprowadzają do placówki dziecko zdrowe – bez żadnych objawów chorobowych.

 4. Stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka do instytucji, jeśli wcześniej dziecko chorowało. Po przebytej chorobie rodzic zobligowany jest do dostarczenia do przedszkola zaświadczenia lekarskiego, potwierdzającego stan zdrowia dziecka, umożliwiający jego ponowne przyjęcie.

 5. Przestrzegają wytycznych dotyczących nie przynoszenia zabawek i innych niepotrzebnych przedmiotów przez dziecko do placówki.

 6. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.

7. Przyprowadzający dziecko rodzic/opiekun prawny sygnalizuje swoje przyjście domofonem przedstawiając się nauczycielowi imieniem i nazwiskiem dziecka. Dziecko odbierane jest przy wejściu do kamienicy przez wyznaczonego pracownika przedszkola, który wprowadza dziecko na teren przedszkola, nadzoruje i pomaga dziecku przebrać się w szatni, zdezynfekować ręce i przekazuje je do sali pod opiekę nauczyciela. Wyjątek stanowią Rodzice i opiekunowie prawni przyprowadzający dziecko rozpoczynające edukację przedszkolną. Wchodząc do placówki są zobowiązani do: wchodzenia na teren przedszkola w maseczkach, dezynfekcji rąk, zachowania dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników placówki oraz innych dzieci i ich rodziców wynoszący co najmniej 1,5 metra / w szatni może się znajdować max. dwoje dzieci z rodzicem, opiekunem prawnym. Odbiór dziecka z przedszkola odbywa się analogicznie. Rodzic sygnalizuje przyjście domofonem podając imię i nazwisko dziecka. Wyznaczony pracownik przedszkola oddaje dziecko rodzicowi przy wejściu kamienicy.

8. Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do podania aktualnego numeru telefonu (tzw. ścieżki szybkiego kontaktu) i każdorazowego odbierania telefonów od dyrektora przedszkola.

 

 

ORGANIZACJA OPIEKI DLA DZIECI W PRZEDSZKOLU W SYTUACJI ZAGROŻENIA COVID-19

Przyprowadzanie dzieci do przedszkola

1. Dzieci do przedszkola są przyprowadzane/ odbierane przez osoby zdrowe.

 2. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z podmiotu mają obowiązek przebywać w maseczce i zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m.

3. Po przyprowadzeniu dziecka do przedszkola rodzice/opiekunowie prawni odczekują czas konieczny do zmierzenia dziecku temperatury, a następnie oddają dziecko pod opiekę pracownika przedszkola. Rodzice nowoprzyjętych dzieci wchodzą wraz z dzieckiem do szatni, a po przebraniu obuwiaoddają je pod opiekę pracownika przedszkola.

 4. Pobyt w szatni dziecięcej należy ograniczyć do niezbędnego minimum. Nie należy pozostawać w szatni dłużej, niż jest to konieczne by rozebrać i ubrać dziecko.

5. W szatni dziecięcej może przebywać jednorazowo nie więcej niż 2 rodziców/opiekunów i 2 dzieci. 6. Maseczki w których dzieci (które ukończyły 4 rok życia i poruszają się w obszarach przestrzeni publicznej) przychodzą do przedszkola rodzic zdejmuje dziecku w drzwiach do placówki i umieszcza je w zamkniętym woreczku strunowym, w plecaku lub zasuwanej kieszeni kurtki dziecka.

7. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych (katar, kaszel, podwyższona temperatura, wysypka na ciele). Rodzic zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie, że dziecko przyprowadzane do przedszkola nie jest chore, nie miało kontaktu z osoba zarażoną, że nikt z członków rodziny dziecka i jego najbliższego otoczenia nie przebywa na kwarantannie i nie przejawia widocznych oznak choroby. Rodzic zobowiązany jest także poinformować dyrektora placówki o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej dziecka oraz osób w jego najbliższym otoczeniu i rodzinie w szczególności odnośnie podejrzenia lub stwierdzenia zakażeniem wirusem Covid-19 (załącznik nr 1 )

 8. Przed wejściem do przedszkola, każdemu dziecku za pomocą termometru bezdotykowego mierzona jest temperatura (zgodnie z oświadczeniem rodziców- załącznik nr 1). Dziecka, u którego zostanie stwierdzona podwyższona temperatura, nie przyjmuje się do przedszkola. Nie przyjmuje się również do przedszkola dziecka z widocznymi objawami choroby: katar, kaszel, wysypka na ciele itp.

9. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.

10. Celem zapewnienia dyrektorowi placówki możliwości każdorazowego i szybkiego skontaktowania się z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka rodzice są zobowiązani do poinformowania nauczyciela lub dyrektora placówki o drodze tzw. szybkiej komunikacji. Listy kontaktu „szybkiej komunikacji” utworzone dla każdej z grup przechowywane są zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

11. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek a także rysunków, książek, kredek itp.

 12. Dzieci przyprowadzane są do przedszkola od godziny 6.00 do 8.30 (zgodnie z godziną przyprowadzania dziecka określoną w deklaracji podpisanej przez rodzica/opiekuna prawnego). Dzieci zadeklarowane na pobyt w przedszkolu od 6:00 powinny być przyprowadzone do 6:30. Dzieci, które zgodnie z podpisaną deklaracją przychodzą na 7:00 powinny być przyprowadzone od 7:00 do 7:30. Dzieci, których pobyt zgodnie z podpisaną deklaracją rozpoczyna się o 8:00 powinny być przyprowadzane: od 8:00 do 8:30. Zobowiązuje się Rodziców do rygorystycznego przestrzegania ustalonych godzin przyprowadzania dziecka do przedszkola- taka organizacja zapewnia bezpieczeństwo dzieciom uniemożliwiając kontaktowanie się ze sobą dzieci przypisanych do poszczególnych grup.

13. Dzieci przyprowadzane są do godziny 8:30. Po 8:30 wietrzone są pomieszczenia szatni i dezynfekowane wszystkie klamki i poręcze.

Odbieranie dzieci z przedszkola:

 1. Rodzic sygnalizuje dzwonkiem/ domofonem przy drzwiach wejściowych odbiór dziecka przedstawiając się z imienia i nazwiska.

2. Nauczyciel odprowadza dziecko do drzwi sali i przekazuje przypisanej do grupy pomocy do dzieci lub woźnej oddziałowej.

 3. Pomoc do dzieci lub przypisana do grupy woźna oddziałowa pomaga dziecku w szatni i odprowadza dziecko do drzwi wejściowych kamienicy, gdzie na dziecko powinien czekać rodzic/opiekun prawny.

Pobyt dziecka w przedszkolu:  

1. Jedna grupa dzieci przebywa w wyznaczonej i stałej sali.

2. Do grupy przyporządkowani są (w miarę możliwości) zawsze ci sami opiekunowie ( 2 nauczyciele grup pracujący z w systemie zmianowym i pomoc nauczyciela ewentualnie woźna oddziałowa przypisana do grupy zajmująca się dezynfekcją sprzętów, zabawek i łazienek dziecięcych). Pozostałe osoby zatrudnione w przedszkolu nie powinny wchodzić do pomieszczeń w których znajdują się dzieci, nie mogą kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.

3. W grupie może przebywać do 25 dzieci.

4. W sali, w której przebywa grupa pozostają tylko łatwe do zdezynfekowania przedmioty i sprzęty, te których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować zostają usunięte. Wszystkie wnoszone do sali na czas zajęć środki dydaktyczne lub przybory sportowe są każdorazowo dezynfekowane.

5. Sale należy wietrzyć przynajmniej 1x na godzinę.

6. Należy tak organizować pracę z dziećmi, by (w miarę możliwości) uniemożliwić dzieciom z różnych grup kontaktowanie się ze sobą.

7. Nauczyciele i pracownicy administracyjno –obsługowi przedszkola powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni podmiotu, wynoszący min. 1,5 m. Powinni również zabezpieczać drogi oddechowe za pomocą maseczki i/lub przyłbicy – zwłaszcza w sytuacjach koniecznych kontaktów z rodzicami.

8. Kontakty z rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci należy ograniczyć do absolutnie koniecznego minimum. Wszelkie informacje dotyczące dziecka należy ( o ile zachodzi taka konieczność) przekazywać rodzicowi telefonicznie lub mailowo.

9. W okresie zagrożenia COVID-19 dopuszcza się organizowanie wycieczek oraz  wyjścia poza teren przedszkola. (np. spacer do parku).

10. Jeśli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu ( izolatce) lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób . Przebywające tam dziecko pozostaje pod opieką osoby wyznaczonej przez dyrektora placówki . O wystąpieniu objawów u dziecka należy niezwłocznie powiadomić jego rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola.

 Żywienie

1. Przedszkole zapewnia wyżywienie dzieciom w czasie ich przebywania na terenie placówki.

2. Posiłki przygotowywane są przy zachowaniu wszelkich niezbędnych środków higieny.

3. Pracownicy kuchni:

1) Dezynfekują ręce przed każdym wejściem do pomieszczenia, gdzie przygotowywane są posiłki;

2) Myją ręce (zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych):

 a. przed rozpoczęciem pracy,

 b. przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia, ugotowana, upieczona, usmażona,

 c. po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną,

 d. po zajmowaniu się odpadami/śmieciami,

 e. po zakończeniu procedur czyszczenia/dezynfekcji,

 f. po skorzystaniu z toalety,

g. po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa,

h. po jedzeniu, piciu.

3) Przygotowując posiłki zachowują od siebie bezpieczny dystans zgodny z obowiązującymi przepisami;

 4) Po zakończonej pracy dezynfekują blaty kuchenne oraz inne sprzęty środkami zapewnionymi przez dyrektora przedszkola;

5) Myją naczynia, sztućce w zmywarce w temperaturze 60 stopni C przy użyciu detergentów do tego służących/wyparzają naczynia i sztućce, którymi były spożywane posiłki.

6) Personel kuchni nie kontaktuje się z dziećmi.

4. Dzieci spożywają posiłki przy stolikach w sali. Blaty stolików, siedziska i oparcia krzeseł muszą być myte i dezynfekowane przed posiłkiem i bezpośrednio po nim.

5. Posiłki dzieciom podają pomoce nauczyciela i przypisane do grupy woźne oddziałowe.

6. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 60°C lub je wyparzać.

 

 

 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

1. Każdy pracownik Miejskiego Przedszkola nr 36 w Katowicach, w trosce o bezpieczeństwo dzieci, ma mierzoną temperaturę w drzwiach przedszkola w chwili rozpoczęcia pracy (zgoda pracowników na mierzenie temperatury - załącznik nr 2)

2. Przed wejściem do budynku należy każdorazowo korzystać z płynu dezynfekującego do rąk. Informacja o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe, wchodzące do przedszkola zostaje zawieszona na drzwiach placówki . Za uzupełnienie płynu dezynfekcyjnego odpowiedzialny jest wyznaczony pracownik.

3. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci, szczególnie po przyjściu do podmiotu, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.

4. Dyrektor monitoruje i kontroluje codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych - poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników (przy dezynfekcji włączników należy zachować szczególną ostrożność ze względu na wystąpienie ryzyka porażenia prądem. Wszystkie wyłączniki są bezwzględnie oklejone folią stanowiąca zabezpieczenie). Na bieżąco, po każdym zdezynfekowaniu powierzchni pracownicy uzupełniają karty kontroli (załącznik nr 3).

5. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

 6. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych obowiązkowo znajdują się instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.

7. Toalety są myte i dezynfekowane każdorazowo po korzystaniu z nich.

Pozostałe regulacje

Na drzwiach wejściowych umieszczone zostają potrzebne numery telefonów: w tym stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych (załącznik. nr 4)

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U DZIECKA

 1. W przedszkolu wyznaczone zostało pomieszczenie (tzw. izolatorium) do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe. Miejsce to jest zaopatrzone w maseczki, rękawiczki i przyłbicę, fartuch ochronny oraz płyn do dezynfekcji rąk (przed wejściem do pomieszczenia).

2. Jeżeli u dziecka stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączkę), pomoc nauczyciela bezzwłocznie prowadzi je do izolatorium.

3. Pomoc nauczyciela bezzwłocznie dezynfekuje ręce oraz zabezpiecza się w: przyłbicę, fartuch ochronny, maseczkę i rękawiczki.

4. Pomoc pozostaje z dzieckiem w pomieszczeniu do izolacji, utrzymując min. 2 m odległości od dziecka.

5. Nauczyciel zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji. W przypadku jego nieobecności na placówce robi to telefonicznie.

6. Dyrektor kieruje do pomocy osobę, która przystępując do działań dezynfekuje ręce oraz zabezpiecza się w: przyłbicę, fartuch ochronny, maseczkę i rękawiczki.

 7. Dyrektor zawiadamia stację sanitarno – epidemiologiczną, a w razie złego stanu dziecka dzwoni na 999 lub 112.

8. Nauczyciel bezzwłocznie zawiadamia rodziców o zaistniałej sytuacji.

9. Opiekun grupy, jeśli to możliwe, przeprowadza dzieci do innej, pustej sali, a wyposażenie i sala, w której przebywało dziecko z objawami chorobowymi są gruntownie myte i dezynfekowane.

10. Rodzice odbierają dziecko przy głównych drzwiach wejściowych do  placówki.

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U PERSONELU PRZEDSZKOLA.

1. Do pracy w przedszkolu mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących chorobę. Rekomenduje się samodzielny, codzienny, poranny pomiar temperatury ciała. 

2. Pracownicy przedszkola zostają poinstruowani jak postępować w przypadku wystąpienia niepokojących objawów: nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować o możliwości zakażenia koronawirusem.

3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem zostaje on niezwłocznie odsunięty od pracy.

4. Pracownik, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączkę), zgłasza fakt dyrektorowi i bezzwłocznie udaje się do wyznaczonego izolatorium.

5. Dyrektor kieruje do pomocy osobę, która przystępując do działań: dezynfekuje ręce oraz zabezpiecza się w: przyłbicę, fartuch ochronny, maseczkę i rękawiczki. Dyrektor bezzwłocznie zawiadamia odpowiednie służby, które podejmują dalsze kroki bezpieczeństwa.

6. Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup dzieci, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.  Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

7. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

8. Dyrektor przedszkola (a w razie jego nieobecności na placówce-osoba go zastępująca) ustala listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach przedszkola, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i wydaje zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pi odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

9. Zawsze, w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.

 

 

PRZEPISY KOŃCOWE

1. Procedury bezpieczeństwa obowiązują w przedszkolu od dnia 18 maja 2020 r. do czasu ich odwołania.

2. Wszyscy pracownicy przedszkola oraz rodzice zobowiązani są do ich stosowania i przestrzegania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

załącznik nr 1

OŚWIADCZENIA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

Imię i Nazwisko dziecka…………………………………........................……………

  1. Zdaję sobie sprawę, że na terenie placówki mimo zastosowania wszystkich wytycznych MEN i GIS może dojść do zakażenia COVID – 19. Oświadczam, iż zostałam poinformowany/a o ryzyku, na jakie jest narażone zdrowie mojego dziecka i naszych rodzin mimo wprowadzonych w przedszkolu obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich środków ochronnych. Oświadczam, iż jestem świadom/świadoma pełnej odpowiedzialności za dobrowolne posłanie dziecka do Miejskiego Przedszkola nr 36 w Katowicach w aktualnej sytuacji epidemiologicznej.

 

 

….............……………….............……………

/podpis rodziców/opiekunów prawnych/

 

  1. Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka termometrem bezdotykowym przed wejściem dziecka na teren przedszkola i w razie zaobserwowania u dziecka niepokojących objawów zdrowotnych.

 

….............……………….............……………

/podpis rodziców/opiekunów prawnych/

 

  1. Oświadczam, że nic mi nie wiadomo o tym, aby moje dziecko miało kontakt z osobą zakażoną wirusem Covid-19 a także, że nikt z członków najbliższej rodziny dziecka oraz jego otoczenia nie przebywa na kwarantannie i nie przejawia widocznych oznak choroby (kaszel, katar, podwyższona temperatura, bóle mięśni). Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora przedszkola o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej dziecka oraz osób w jego najbliższym otoczeniu i rodziniew szczególności odnośnie podejrzenia lub stwierdzenia zakażeniem wirusem Covid-19. Jestem świadomy, że za składanie nieprawdziwych oświadczeń grozi mi kara zgodnie z art.160 Kodeksu Karnego: „§ 1. Kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. § 2. Jeżeli na sprawcy ciąży obowiązek opieki nad osobą narażoną na niebezpieczeństwo, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

 

 

 

 ….............……………….............……………

/podpis rodziców/opiekunów prawnych/

  1. Zapoznałam się z Procedurą bezpieczeństwa wewnętrznego na wypadek wystąpienia COVID-19 obowiązująca w Miejskim Przedszkolu nr 36 w Katowicach (związaną z zaostrzonym reżimem sanitarnym) i zobowiązuję się do jej przestrzegania

 

. ….............……………….............……………

/podpis rodziców/opiekunów prawnych

 

  

NA GÓRĘ