Miejskie Przedszkole nr 36 w Katowicach

40-025 Katowice

ul. Zacisze 2

Tel:(32) 256-50-85

mail: sekretariat@mp36kat.szkolnastrona.pl

Deklaracja dostępności

Miejskie Przedszkole nr 36 w Katowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://mp36kat.szkolnastrona.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2011-02-07.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-03-15.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

- część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

- brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

- filmy nie posiadaja napisów dla osób głuchych

Wyłączenia :

- mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-12-31.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Sylwia Bajor, e-mail: sekretariat@mp36kat.szkolnastrona.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 256 50 85. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Przedszkole nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie posiada podjazdu, wind ani toalet dostosowanych na potrzeby osób niepełnosprawnych.

2. Aby wejść do budynku trzeba pokonać trzy stopnie ( nie ma podjazdu ). Osoby chćące wejść do przedszkola korzystają z domofonu znajdującego sie po lewej stronie drzwi wejściowych i naciskając wybrany przycisk informują o potrzebie wejścia.

3. Przedszkole znajduje się na pierwszym poziomie budynku, prowadzą do niego schody ( brak windy ), w korytarzach nie ma wydzielonych stref kontroli.

4. W budynku nie ma pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

5. W pobliżu przedszkola znajduje sie parking z wyznaczonym miejscem dla osób niepełnosprawnych.

6. Do przedszkola może wejść osoba z psem asystującym.

7. W przedszkolu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

NA GÓRĘ