Miejskie Przedszkole nr 36 w Katowicach

40-025 Katowice

ul. Zacisze 2

Tel:(32) 256-50-85

mail: sekretariat@mp36kat.szkolnastrona.pl

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola

   

PROCEDURA  PRZYPROWADZANIA 

I  ODBIERANIA  DZIECI  Z  PRZEDSZKOLA

Przyprowadzanie dziecka do przedszkola 

 Rodzice ( opiekunowie prawni ) przyprowadzają i odbierają dzieci z przedszkola, są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu.

Rodzice osobiście powierzają dziecko pracownikowi przedszkola.

Dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę nie należy przyprowadzać do przedszkola. Dzieci np. zakatarzone, przeziębione, kaszlące nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi. Nauczyciel ma prawo nie przyjąć chorego dziecka do przedszkola.

Rodzice maja obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości dziecka i udzielania wyczerpujących informacji na ten temat.

 

Odbieranie dziecka z przedszkola

 Dziecko odbierane jest z przedszkola przez rodziców ( prawnych opiekunów ).

Wydanie dziecka innym osobom może nastąpić tylko w przypadku pisemnego upoważnienia podpisanego przez rodziców ( załącznik nr 1 ).

Wypełnione oświadczenia rodzice osobiście przekazują nauczycielom lub dyrektorowi przedszkola. Osoby wskazane w upoważnieniu są osobami pełnoletnimi.

Rodzice ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.

Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola wypełniają druk oświadczenia o osobach odpowiedzialnych za odbieranie dziecka w pierwszym dniu września roku szkolnego.

Upoważnienia są skuteczne przez cały okres uczęszczania dziecka do przedszkola i mogą zostać w każdej chwili odwołane lub zmienione.

Rodzice mogą upoważnić określoną osobę do jednorazowego odebrania dziecka z przedszkola. Takie upoważnienie powinno nastąpić poprzez udzielenie pełnomocnictwa w formie pisemnej.

Na telefoniczną prośbę rodzica, czy innej osoby, dziecko nie może być wydane.

Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko ( np. upojenie alkoholowe, agresywne zachowanie ) będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa.

Personel przedszkola ma obowiązek zatrzymać dziecko w przedszkolu do czasu wyjaśnienia sprawy. W tym przypadku należy wezwać drugiego rodzica, opiekuna prawnego dziecka lub upoważnioną osobę. Jeżeli jest to niemożliwe personel przedszkola ma prawo wezwać Policję.

Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.

Obowiązkiem nauczycieli jest upewnienie się, czy dziecko jest odbierane przez osobę wskazaną w oświadczeniu.

Nauczyciele nie ponoszą odpowiedzialności za dziecko pozostające na terenie przedszkola także pod opieką rodziców, opiekunów prawnych lub osób legitymowanych do sprawowania opieki nad dzieckiem.

W przypadku pozostawienia dziecka w przedszkolu na czas przekraczający godziny pracy przedszkola, placówka ma prawo naliczyć dodatkową opłatę w wysokości ustalonej przez organ prowadzący za każde rozpoczęte 15 minut opóźnienia.

Rodzice lub upoważnione osoby, którzy odbiorą dziecko po upływie czasu pracy przedszkola są zobowiązani do wypełnienia oświadczenia i podania godziny przyjścia do placówki.

 

Procedura postępowania w przypadku nie odebrania dziecka z przedszkola

 W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców lub osoby upoważnione do odbioru o zaistniałym fakcie.

W przypadku gdy pod wskazanymi numerami telefonów ( praca, dom, tel. Komórkowy ) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców lub osób upoważnionych, nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej 1 godzinę. Po upływie tego czasu nauczyciel powiadamia dyrektora przedszkola.

Dyrektor przedszkola podejmuje decyzję o poinformowaniu najbliższego komisariatu policji o niemożliwości skontaktowania się z rodzicami ( prawnymi opiekunami ) dziecka.

W przypadku braku możliwości powiadomienia dyrektora nauczyciel sam podejmuje decyzję o powiadomieniu policji.

 

 

Załącznik nr 1

 

 

 

                                                Data …...............................

 

…..................................................................

 

Imię i Nazwisko Rodzica/Opiekuna prawnego

…...................................................................

 

adres zamieszkania

…...................................................................

 

 …...................................................................

 

nr telefonu

 

UPOWAŻNIENIE 

 

 

 

Upoważniam do odbioru mojego dziecka  …..........................................................................................

w roku szkolnym ….....................................następujące osoby:

 

 

 

…..................................................….............................................

 

imię i nazwisko 

 

…..................................................….............................................

 

imię i nazwisko 

 

…..................................................….............................................

 

imię i nazwisko 

 

….................................................…..............................................

 

imię i nazwisko 

 

…..................................................….............................................

 

imię i nazwisko    

 

 

Oświadczam, że biorę pełną odpowiedzialność za życie i bezpieczeństwo dziecka w czasie powrotu z przedszkola z w/w osobami.                         Wyrażam zgodę na udostępnienie danych osobowych w zakresie niezbędnym do  sprawnego funkcjonowania Przedszkola.                                                                               

 

   

 

 

 

….................................................                                                       …...............................................

 

Imię i Nazwisko Rodzica/OPiekuna prawnego                                                     Podpis                            

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z

NA GÓRĘ