Miejskie Przedszkole nr 36 w Katowicach

40-025 Katowice

ul. Zacisze 2

Tel:(32) 256-50-85

mail: sekretariat@mp36kat.szkolnastrona.pl

Procedura w wypadku choroby lub wypadku dziecka

Procedura postępowania

w przypadku Choroby lub Wypadku Dziecka

w Miejskim Przedszkolu nr 36


Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz.U z 2001, Nr 624, z 2002 Nr 10, poz. 96, z 2003 Nr 146, poz. 1416, z 2004 Nr 66, poz.606, z 2005 Nr 10, poz.75, z 2007 Nr 35, poz.222 ze zm. ), rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz. U. z 2003r. Nr 6, poz.69) Statut Miejskiego Przedszkola nr 36 w Katowicach, Stanowisko Ministra Zdrowia w sprawie możliwości podawania leków dzieciom przez nauczycieli w szkole i przedszkolu z dnia 29.10.2010.

  1. Każdy nauczyciel w przypadku zauważenia niepokojących objawów psychofizycznych u dziecka przebywającego w przedszkolu, jak również wypadku na terenie przedszkola lub podczas pobytu na powietrzu winien natychmiast powiadomic rodziców lub prawnych opiekunów dziecka.
  2. W rozmowie telefonicznej z rodzicami należy udzielic informacji o niepokojących objawach chorobowych bądź okolicznościach wypadku, czasie ich powstania oraz formach dotychczas udzielonej pomocy.
  3. O zaistniałym fakcie należy niezwłocznie powiadomic dyrektora placówki, również poza jego godzinami urzędowania w miejscu pracy lub nauczyciela zastępującego dyrektora w razie jego nieobecności.
  4. W przypadku konieczności udzielenia natychmiastowej pomocy ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia dziecka dyrektor lub nauczyciel opiekujący się grupą wzywa pogotowie ratunkowe. Do czasu jego przybycia dyrektor wyznacza osobę do udzielenia pierwszej pomocy dziecku.
  5. Do czasu przybycia rodziców lub prawnych opiekunów dziecka nauczyciel grupy, w której dziecko przebywa sprawuje bezpośrednią opiekę nad nim jak również udziela wszelkich informacji o zdarzeniu.
  6. W przypadku wezwania pogotowia ratunkowego decyzje o dalszym leczeniu dziecka podejmuje lekarz zespołu ratunkowego. W miarę możliwości zespół ratunkowy wraz z dzieckiem oczekuje na przybycie rodziców. Jeżeli jednak konieczne jest natychmiastowe przewiezienie dziecka do szpitala, informacje o tym fakcie, jak również miejsce pobytu dziecka przekazuje rodzicom dyrektor przedszkola lub w razie jego nieobecności nauczyciel, który sprawował opiekę nad dzieckiem.
  7. Po każdorazowym zdarzeniu nauczyciel grupy sporządza notatkę ( wg wzoru ) i przechowuje ją w karcie obserwacji dziecka.

  

NA GÓRĘ