Miejskie Przedszkole nr 36 w Katowicach

40-025 Katowice

ul. Zacisze 2

Tel:(32) 256-50-85

mail: sekretariat@mp36kat.szkolnastrona.pl

Procedura postepowania z dzieckiem chorym

  

ROCEDURA POSTEPOWANIA Z DZIECKIEM CHORYM

OBOWIĄZUJĄCA

W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 36 W KATOWICACH 1. Rodzice ( opiekunowie prawni ) zobowiązani są przyprowadzac do przedszkola dzieci zdrowe.

 1. Dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę nie należy przyprowadzac do przedszkola. Dzieci np. zakatarzone, przeziębione, kaszlące nie mogą przebywac w grupie z dziecmi zdrowymi. Nauczyciel ma prawo poprosic rodzica o dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczęszczania dziecka do przedszkola.

 1. Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości dziecka i udzielania wyczerpujących informacji na temat choroby ( np. alergir pokarmowe, schorzenia wziewne, choroby serca itp. ). Zgłoszenia wyłącznie w formie pisemnej z dołączonym zaświadczeniem lekarskim należy składac u nauczyciela grupy.

 1. W przypadku choroby przewlekłej u dziecka na rodzicu spoczywa obowiązek przekazania nauczycielowi na pismie szczegółowej i wyczerpującej informacji na temat choroby dziecka oraz wynikających z niej ograniczeń w funkcjonowaniu.

 1. W przypadku występowania choroby przewlekłych rodzic omawia z nauczycielem sposób udzielania pomocy w stanach zagrożenia zdrowia np. sposób ułożenia dziecka do czasu przyjazdu lekarza lub rodzica, zapewniając dziecku w miarę możliwości spokój i bezpieczeństwo.

 1. Rodzic ( prawny opiekun ) w formie oświadczenia wyraża zgodę na powiadomienie pogotowia ratunkowego w razie niebezpiecznego pogorszenia się stanu zdrowia dziecka.

 1. Rodzic powinien dostarczyc aktualne zaświadczenie lekarskie o przebiegu choroby dziecka.

 1. Nauczyciel w sali przedszkolnej w widocznym miejscu umieszcza numer telefonu do rodziców ( prawnych opiekunów ) dziecka przewlekle chorego.

 1. W razie sytuacji spowodowanej pogorszeniem się stanu zdrowia dziecka nauczyciel powiadamia Dyrektora przedszkola, pogotowie ratunkowe i rodziców dziecka.

 1. Po każdej nieobecności dziecka spowodowanej dłuższą nieobecnością z powodu choroby, w tym choroby zakaźnej rodzice zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenia leczenia i braku przeciwwskazań do uczęszczania dziecka do przedszkola.

 1. Jeżeli w trakcie pobytu dziecka w przedszkolu nauczyciel zauważy objawy wskazujące na stan chorobowy, że dziecko nie jest w stanie uczestniczyc w zajęciach, wymaga fachowej opieki lub naraża inne dzieci na zarażenia wówczas powiadamia rodziców ( prawnych opiekunów ) o konieczności odebrania dziecka z przedszkola.

 1. Pracownicy przedszkola nie mogą podawac dzieciom żadnych leków i preparatów zdrowotnych.

 1. Zapisując dziecko do przedszkola rodzic zobowiązany jest przedłożyc zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań uczęszczania dziecka do przedszkola.

 1. Osoba upoważniona przez Dyrektora sprawuje opiekę nad przedszkolną apteczka wyposażając ją w podstawowe środki medyczne.

 1. Procedura obowiązuje wszystkich pracowników przedszkola, rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.

 1. Z procedurą POSTEPOWANIA Z DZIECKIEM CHORYM zostaną zapoznani rodzice podczas pierwszego zebrania w nowym roku szkolnym. Potwierdzenie stanowi lista obecności rodziców na zebraniu ogólnym.


Procedura obowiązuje od dnia 3 września 2012

NA GÓRĘ