Miejskie Przedszkole nr 36 w Katowicach

40-025 Katowice

ul. Zacisze 2

Tel:(32) 256-50-85

mail: sekretariat@mp36kat.szkolnastrona.pl

Jesteś tutaj:
 1. Start
 2. RODO

RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Na postawie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że:

 • Administratorem przetwarzanych danych osobowych Miejskie Przedszkole nr 36 z siedzibą w Katowicach przy ul. Zacisze 2, tel: 32/ 256 50 85, adres e-mail: sekretariat@mp36kat.szkolnastrona.pl
 • Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, którym jest Agata Krystek Jadwiżuk z inspektorem można się kontaktować za pośrednictwem poczty e-mail: iod@jednostki.cuw.katowice.pl, lub telefonicznie pod numerem 32 /  357 08 56.
 • Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji zadań statutowych placówki oraz realizacji innych obowiązków wynikających z przepisów prawa krajowego.
 • Odbiorcami danych osobowych mogą być: Centrum Usług Wspólnych w Katowicach realizujące obsługę księgową, płacową oraz inne usługi związane z obsługą placówki przez firmy informatyczne, z którymi podpisane są stosowne umowy oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 • Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany w przepisach prawa na podstawie, których dane są przetwarzane, a dane archiwalne przez czas wynikający z ustawy z o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 • Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia iprawo do przenoszenia danych. Prawa te są realizowane uwzględniając przepis prawa na podstawie, którego dane są przetwarzane oraz uwzględniając obowiązek wywiązania się przez administratora z obowiązków wynikających z przepisów prawa i realizacji nałożonych zadań.
 • W przypadku uznania, iż przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy prawa, posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 • Administrator nie wykorzystuje Państwa danych osobowych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.
 • Zasady przetwarzania Państwa danych na stronach WWW szkoły określa Polityka Prywatności dostawcy serwisu internetowego, na których znajduje się strona WWW.

 

.................................................................................................................................................................................

Пункт про обробку персональних даних

 

На підставі ст. 13 сек. 1 і сек. 2 Регламенту (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради від 27 квітня 2016 р. Інформаційне положення про захист фізичних осіб щодо обробки персональних даних та про вільне переміщення таких даних, а також про скасування Директиви 95/46 / EC, я хочу повідомити вам, що:

 

 • Адміністратор персональних даних, що обробляються, Miejskie Przedszkole nr 36 з місцезнаходженням у Катовіце вул. Zacisze 2, тел.: 32/256 50 85, адреса електронної пошти: adres e-mail: sekretariat@mp36kat.szkolnastrona.pl
 • Контролер призначив спеціаліста із захисту даних, який є IOD З інспектором можна зв’язатися за допомогою електронної пошти: iod@jednostki.cuw.katowice.pl або за телефоном 32 /  357 08 56.
 • Адміністратор обробляє персональні дані для виконання статутних завдань об’єкта та виконання інших зобов’язань, що випливають із положень національного законодавства.
 • Одержувачами персональних даних можуть бути: Центр спільних послуг у Катовіце, який надає бухгалтерські, нарахування заробітної плати та інші послуги, пов’язані з функціонуванням об’єкта, ІТ-компаніями, з якими підписані відповідні договори, та іншими уповноваженими відповідно до законодавства суб’єктами.
 • Персональні дані оброблятимуться протягом строку, визначеного законом, на підставі якого обробляються дані, а архівні – протягом строку, визначеного Законом про національний архівний ресурс та архіви.
 • Особа, чиї дані обробляються, має право на доступ до своїх даних і право на їх виправлення, обмеження обробки, право заперечувати проти обробки, видалення та право на передачу даних. Ці права реалізуються з урахуванням правового положення, на підставі якого обробляються дані, та з урахуванням обов’язку адміністратора виконувати обов’язки, що випливають із положень законодавства, та виконання покладених завдань.
 • Якщо ви вважаєте, що обробка наданих персональних даних порушує законодавство, ви маєте право подати скаргу до Голови Управління захисту персональних даних, вул. ul.Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 • Адміністратор не використовує ваші персональні дані для автоматизованого прийняття рішень, у тому числі профілювання.
 • Правила обробки ваших даних на веб-сайті школи викладені в Політиці конфіденційності провайдера веб-сайту, на якому розташований веб-сайт.

 

 

 

NA GÓRĘ